หน้าแรก ข่าว กรมการจัดหางาน จ้างงานด่วน 300บาท/วัน

กรมการจัดหางาน จ้างงานด่วน 300บาท/วัน

0
กรมการจัดหางาน จ้างงานด่วน 300บาท/วัน

กรมการจัดหางานออกออกมาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในโครงการ จ้างงานด่วน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก ได้แก่

  1. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

ยื่นในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.
โดยกรมการจัดหางานจะออกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

ข้อมูลเพิมเติม https://www.doe.go.th